piątek, 3 grudnia 2021

Wystawa malarstwa Jerzego Kaczmarka

Serdecznie zapraszamy 
na wystawę malarstwa 
Jerzego Kaczmarka
 
Autor prac pochodził z Garbatki - Letnisko, to malarz, grafik, fotograf z ogromnym dorobkiem artystycznym. Ukończył studia na Akademii sztuk Pięknych w Krakowie, był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Malował przede wszystkim obrazy olejne. Prace J. Kaczmarka wystawiane były m.in. w warszawskiej "Zachęcie", stołecznym Instytucie Wzornictwa, na poznańskich Targach Sztuki, w Muzeum Kozienickim, w Europejskim Ośrodku Szkolenia Ekologicznego Lasów Państwowych w Jedlni - Let. i wielu innych miejscach. W naszej bibliotece prace artysty były prezentowane już wielokrotnie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też chcemy przypomnieć twórczość Pana Jerzego. Wieloletnia praca artystyczna zaowocowała licznymi nagrodami, m.in. np.: Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. 
 
 

wtorek, 16 listopada 2021

Podziękowania Prezydenta Rzeczyposlitej Polskiej za udział w "Narodowym Czytaniu" 2021


Miło nam poinformować, że również w tym roku nasza Biblioteka otrzymała od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oficjalne podziękowanie za udział w "Narodowym Czytaniu" w 2021 roku. Wyrazem tego podziękowania jest list, a także okolicznościowy egzemplarz "Moralności pani Dulskiej" z wpisem Pary Prezydenckiej. Książka będzie stanowiła miłą pamiątkę i wzbogaci księgozbiór biblioteki. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wspierali akcję oraz brali w niej udział i oczywiście zapraszamy na Narodowe Czytanie w przyszłym roku.
poniedziałek, 8 listopada 2021

Regulamin konkursu, zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna do konkursu "Magiczny czas..."

 Zgodę i Klauzulę można wydrukować i podpisać w naszej bibliotece


REGULAMIN KONKURSU
„Magiczny czas…” – opowieści i wiersze bożonarodzeniowe

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Jedlni-Letnisko


§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Magiczny czas…” – opowieści i wiersze bożonarodzeniowe”, zwanym dalej „Konkursem”, oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2.    Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jedlni-Letnisko (zwane dalej GBP lub Organizatorem), Jedlnia-Letnisko 26-630, ul. Radomska 43.

3.    Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Pana Piotra Leśnowolskiego.

4.    Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa oraz kultywowanie tradycji.

5.    Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 14 rok życia.

6.    Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.

7.    Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 8 listopada 2021 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do dnia 11 grudnia 2021 r. (dzień zakończenia Konkursu).

8.    Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 17 grudnia 2021 r.

 

§ 2 Przedmiot Konkursu

1.      Przedmiotem konkursu jest napisanie i przesłanie drogą elektroniczną do GBP w Jedlni-Let. tekstu literackiego własnego autorstwa dotyczącego tematyki Bożego
Narodzenia, zwanego „Utworem”. Utwór nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Forma Utworu - pisemna:
•opowiadanie
•bajka
•wiersz
•lub inna krótka forma literacka.

2.    Długość nadesłanego Utworu nie może przekraczać 8 tys. znaków bez spacji.

3.    Opowiadanie należy wraz z podpisaną zgodą na udział w konkursie - zał. Nr 1 do regulaminu dostarczyć drogą elektroniczną na adres: biblioteka_jedlnia@wp.pl , w formie papierowej na adres Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora w terminie od 8 listopada 2021 r. do dnia 11 grudnia 2021 r.

4.    Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1.    Konkurs ma charakter otwarty.

2.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.    Konkurs składa się z jednego etapu.

4.    Uczestnicy Konkursu wykonują prace określone w § 2.

5.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie swojego autorstwa, które nie zostało nigdzie wcześniej opublikowane.

6.    Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie pracy w terminie do dnia 11 grudnia 2021r. W zgłoszeniu autorzy umieszczają następujące dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu. Do pracy należy również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną (Zał. nr1). W konkursie biorą udział tylko kompletne zgłoszenia.

7.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

8.    Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska).

9.    Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, wyłoni spośród wszystkich Uczestników trzech laureatów, dopuszczalne są również wyróżnienia.

10.  Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a)spełnienie przez nadesłany tekst warunków formalnych określonych w regulaminie;
b)zgodność z tematyką konkursu;
c)pomysłowość autora;
d)oryginalność utworu;
e)ciekawy sposób ujęcia tematu;
f)walory artystyczne

11.   Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później w dniu 17 grudnia 2014 r. na blogu i Facebooku Organizatora.

12.  Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do utworu nadesłanego na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

13.  Uczestnicy Konkursu zgłaszający Utwór do Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora Konkursu.

14.  Organizator nie odsyła nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

16.  Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy biblioteki pod numerami telefonów: (48) 384 84 70 wew. 223 oraz 518 862 900.

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu:

1.    Jury konkursowe oceni nadesłane prace, wyłoni zwycięzców i zdecyduje o przyznaniu  nagród.

2.    Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe oraz upominki rzeczowe.

3.    Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w grudniu  2021 r. w GBP w Jedlni-Letnisko.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.    Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                        ……………………………………………………………..                                              …………………………………………………….

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu /rodzica/ opiekuna)                              (Miejscowość, data)

…………………………………………………………….

(Tel. Kontaktowy uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna)

Zgoda uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w związku realizacją konkursu „Magiczny czas…” – opowieści i wiersze bożonarodzeniowe

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedlni-Letnisko

Zgodnie z art. 6. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wyrażam zgodę na udział/w przypadku osób niepełnoletnich na udziałmojego dziecka* .......................................................…………………………………..  w konkursie  „Magiczny czas…” – opowieści i wiersze bożonarodzenioweorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedlni-Letniskooraz akceptuję warunki Regulaminu podanego przez Organizatora.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych – Imię i nazwisko wykorzystanie, utrwalenie i publikację za pośrednictwem dowolnego medium (w tym Internetu), w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Bibliotekę.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej GminnejPublicznej Publicznej w Jedlni-Letnisko

*Niepotrzebne skreślić

….....................................

(Podpis uczestnika konkursu/  rodzica/opiekuna)*

*Niepotrzebne skreślićpiątek, 5 listopada 2021

piątek, 29 października 2021

Głośne czytanie

 Dzisiaj odwiedziły nas przedszkolaki z Państwowego Przedszkola w Jedlni-Letnisko i wysłuchały opowiadania o Samochodziku Franku i wiersza o jesieni. Dziękujemy za odwiedziny. 😀😀😀😀


Konkurs recytatorski w bibliotece

W środę w naszej bibliotece odbył się konkurs recytatorski wierszy Wandy Chotomskiej "Kołysanki dla Zuzanki" zorganizowany przez nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisko panią Magdalenę Jurczak i panią Agnieszkę Kucharską. W konkursie wzięli udział drugoklasiści i brawurowo deklamowali wiersze. Dziękujemy paniom za współpracę i dzieciom za uczestnictwo.