czwartek, 31 grudnia 2020

 2 stycznia (sobota) 2021 roku
biblioteka będzie nieczynna.
Zapraszamy od poniedziałku 4 stycznia.poniedziałek, 28 grudnia 2020

Dotacja dla naszej biblioteki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nasza biblioteka uczestniczyła w "Wieloletnim Programie Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W tym roku uzyskałyśmy z MKiDN dotację w wysokości 10.769,00 złotych, za tę kwotę zostało zakupionych 550 książek.


Z dotacji Urzędu Gminy, która wynosiła 30.000,00 złotych zostało zakupione do bibliotek 1.495 książek.

Konkurs "Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj Dziadka!"

 REGULAMIN KONKURSU

                    Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!


I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu (zwanego dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Organizator Konkursu (zwany dalej: „Organizator”) – Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko
2. Autor Konkursu i opiekun merytoryczny - Marian Kwiecień
3. Konkurs - konkurs pod nazwą: „Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj dziadka!”
4. Uczestnik - osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu i przesłała Organizatorowi wypełnioną Kartę Odpowiedzi.
5. Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Organizatora w celu dokonania oceny złożonych Kart Odpowiedzi, składająca się, z co najmniej trzech osób, tj., przedstawicieli Organizatora i opiekuna merytorycznego, będącego jednocześnie przewodniczącym Komisji Konkursowej.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest przywołanie wspomnień dla mieszkańców starszego pokolenia wywodzących się ze wsi, a dla pokolenia młodszego - możliwość poznania przeszłości swoich przodków.
2. Udział w Konkursie może wziąć każdy mieszkaniec z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.
3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać jedna osoba, natomiast prace nad udzieleniem odpowiedzi na pytania zawarte w Karcie Odpowiedzi mogą mieć charakter zespołowy.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Odpowiedzi Organizatorowi osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej / elektronicznej.
5. Karty Odpowiedzi, są dostępne w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko.
6. Wypełnione Karty Odpowiedzi można składać w wersji papierowej w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, bądź przesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres. Dopuszcza się też złożenie wypełnionej Karty Odpowiedzi w formie skanu na adres e-mail: biblioteka_jedlnia@wp.pl
7. Termin składania wypełnionych Kart Odpowiedzi mija w dniu 30 kwietnia 2021 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

III. TERMINY
1. Czas trwania Konkursu: od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 31 maja 2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z terminem odbioru nagród i dyplomów zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi indywidualnie.
IV OCENA PRAC I NAGRODY
1. Złożone Karty Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
2. Komisja dokona oceny Kart Odpowiedzi pod względem prawidłowości odpowiedzi udzielonych na zadane pytania.
3. Zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Konkurs.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kart Odpowiedzi spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

PYTANIA KONKURSOWE

 

„Czy znasz życie i mowę swych przodków ? – zapytaj babcię, zapytaj dziadka”. 

1. Co znaczyły słowa:

     a) „zagnać krowe” ?

     b) „zegnać krowe” ?

   c) „zasusyć krowe” ?

 

2. Przetłumacz zdania na język swych przodków:

    a)  Babcia zmarła na grużlicę, ojciec miał epilepsję, a chrzestny astmę

   b)  Na targu kupiłem 50 kg gryki i byczka, który ważył 350 kg. 

 c)  Rodzice zapłacili za ubezpieczenie

3. Czy tam gdzie jest:

a) woda – musi być żaba ? 

b) żaba – musi być woda ?

4. Co znaczyły słowa ?:

a)  odcimić   

b)  zadcimić

 

5. Jakie prace wykonywano w ramach tzw. „odróbku” ?

6. Czego dotyczą nazwy: kokoszki, kurza noga, kurze dupki, kurzy ślep ?

 

7. Podkreśl, który z wymienionych niżej przedmiotów, nie występował w szkole w 1935 roku ?

 przyroda żywa, roboty kobiece, wojskowość, śpiew, higiena, rachunki, rysunek, roboty ręczne.

 

8. Czym różnił się ołówek atramentowy, od ołówka kopiowego ?

 

9. Częścią wymienia krów były i są:  a) sycki,  b) cyski, czy c) strzyki ?

 

10. Do jakich prac kieratem używano więcej niż jednego konia ?

 

11. Jak nazywała się osoba pracująca na snopowiązałce ?

 

12. Krowa na pastwisku podczas silnego wiatru ustawia się tyłem, czy przodem ?

 

13. Co oznaczało potoczne określenie „nie cygań” ?

        a) nie udawaj,           b) nie kłam,        c) nie naśladuj Romów.

14. Czy po 1945 roku mieszkańcy wsi mogli posiadać radia na słuchawki ?

 

15. Kto jest patronem Kół Gospodyń Wiejskich ?

 

16. Jakie wyposażenie p.pożarowe musiało posiadać każde gospodarstwo po wojnie 1945 r.?

 

  

17. Jak nazywał się  dawny przyrząd, który służył do golenia brody ?

 

 Nazwisko i imię

          (miejscowość)                                                 (jeżeli uczestnikiem jest uczeń, podać która klasa)

 

        Zadanie II – dedykowane dla osób 50+

 

 

Proszę wymienić:  Jakie uroczystości i obrzędy ( nie tylko ludowe)

 

     1. Istniały dawniej, ale dziś już nie istnieją?

     2. Przetrwały już wiele pokoleń i niezmiennie nadal istnieją?

     3. Trwają od wielu pokoleń, ale obecnie mają inną  oprawę?

     4. Dawniej nie istniały, ale od pewnego czasu są obchodzone?

 

Uwaga!

              Odpowiedzi na poszczególne  zagadnienia  pkt. 1- 4,  proszę wymienić  sposób zwięzły - skrótowo w punktach, bez opisu.