wtorek, 9 marca 2021

Konkurs literacki dla młodzieży "Jak powstała Jedlnia-Letnisko"

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Przyszłość to drzwi, a przeszłość jest kluczem” (Victor Hugo)

Jak powstała Jedlnia-Letnisko” 

I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko.

 II. Cele konkursu

1.      Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką nadania praw miejskich Jedlni-Letnisko.

2.      Zainteresowanie młodzieży historią i teraźniejszością Jedlni-Letnisko.

3.      Rozwijanie wśród młodzieży ich zainteresowań historycznych i literackich oraz doskonalenie ich warsztatu.

4.      Promocja miejscowości.

5.      Zachęcenie utalentowanej młodzieży  do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

6.      Promocja Jedlni-Letnisko.

7.      Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

 III. Zasady uczestnictwa

1.      Konkurs adresowany jest dla uczniów klas od 6 do 8 z placówek mających swoje siedziby na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

2.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3.      Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, których akcja nawiązuje do hasła „Jak powstała Jedlnia-Letnisko”.

4.      Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 5 stron A4).

5.      Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy i mail, jeśli posiada.

6.      Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

7.      Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 IV. Termin i miejsce nadesłania prac: 28.05.2021 r., osobiście : Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43; listownie: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko; mailowo: biblioteka_jedlnia@wp.pl lub przez nauczyciela.

 V. Jury

1.      Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

2.      Decyzje jury są ostateczne.

 VI. Kryteria oceniania

1.      Twórczy charakter utworu,

2.      Poprawność językowa i stylistyczna,

3.      Poziom literacki pracy,

4.      Samodzielność i oryginalność.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

2.      Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

3.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Let.: http://biblioteka-jedlnia.blogspot.com/ oraz na facebooku GBP.

4.      Komisja wyłoni 3 najlepsze prace oraz prace wyróżnione. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na blogu Organizatora http://biblioteka-jedlnia.blogspot.com/ oraz facebooku. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

5.      Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Let. zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie.

6.      Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkurs.

7.      Regulamin konkursu jest dostępny na blogu organizatora http://biblioteka-jedlnia.blogspot.com/ oraz facebooku.

8.      Wyniki konkursu dostępne będą na blogu i facebooku organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz